ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN AUTORIJSCHOOL RICHARD SCHUT

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de rijschool en haar leerlingen.
2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen rijschool en leerling overeenkomen. De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.
3. Alle theorie- en autorijlessen en examens dienen te worden gevolgd door leerlingen en gegeven door de rijinstructeur op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 19:00 uur (en te worden genoteerd in de agenda van de rijsinstructeur) tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle reserveringen worden genoteerd in de ‘rijlesplanner van Plango’.
5. Alle reserveringen die door de rijinstructeur in zijn/haar agenda staat genoteerd dienen overeen te komen met de agenda van de leerling.

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
1.1 les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
1.2 de desbetreffende rijinstructeur de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
1.3 de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij of in het aanvraagbestand is ingevoerd van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
1.4 de leerling die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
1.5 dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
1.6 dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,- tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;
1.7 de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
1.8 de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
1.9 de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij hiervan melding moet maken aan de rijschool.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:
2.1 zich te houden aan de door de rijschool vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2.2 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
2.3 alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
2.4 het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
2.5 bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
2.6 eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
2.7 zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
2.8 te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Betaling

3.1 De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen of bij overschrijving via de bank of giro uiterlijk drie dagen voor aanvang van rijlessen te hebben voldaan. Bij betaling van losse lessen en examens kunnen deze ook contant betaald worden. Op het moment van aanvraag van een complete pakketopleiding of lespakket, dient een voorschot te worden voldaan van € 500,- (vijfhonderd euro). Het resterende opleidingsgeld dient op de eerste dag en voor de eerste autorijles volledig contant te worden betaald aan de rijinstructeur uiterlijk een week na de eerste rijles. Wanneer betaling geschiedt via bank of giro dient het resterende opleidingsgeld volledig te zijn bijgeschreven en geverifieerd uiterlijk 14 dagen na aanvang van de 1e dag van de opleiding tenzij anders overeengekomen.
3.2 Voor opleidingen of lespakketten die via een financieringsmaatschappij worden betaald, hoeft er geen voorschot worden voldaan, maar dient het volledige bedrag ineens te zijn bijgeschreven en geverifieerd op de bankrekening van Autorijschool Richard Schut, voordat er een opleiding of CBR praktijkexamen kan worden gereserveerd.
3.3 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
3.4 Indien contant of per bank of giro dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
3.5 Indien de leerling 7 dagen na genoemd termijn, zoals in het vorige lid staat beschreven, nog niet heeft betaald, kan de rijschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag 2% rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
3.6 Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
3.7 Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschool minder schade lijdt.
3.8 Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets) verder te noemen: het onderzoek

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of via bank/giro aan de rijschool te worden voldaan.
4.2 Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend.
4.3 Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4.4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
4.5 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
4.6 De garantie inzake een ingepland onderzoek vervalt wanneer er na inschrijfdatum een kalenderjaar is verstreken, indien het lesgeld niet (tijdig) is voldaan, wanneer de leerling lesuren verzuimd heeft om te rijden, wanneer een leerling niet in het bezit is van het theoriecertificaat of waarvan de geldigheidsduur is verlopen op het moment van het praktijkexamen, of indien er 28 dagen of meer niet is gereden dus ook in geval van vakantie (wanneer dit niet vooraf is gemeld) of ziekte.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

5.1 Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van een rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
5.2 Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
5.3 In de in het tweede lid onder b en c genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

6.1 Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in
artikel 2 lid 2.
6.2 Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
6.3 De rijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen (bijvoorbeeld opzettelijk gevaarlijk rijgedrag, alcohol- en/of drugsmisbruik, wangedragingen zoals bijvoorbeeld ongewenste intimidatie, geweldpleging, diefstal of fraude gepleegd door een leerling) dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
6.4 De lesovereenkomst is beëindigd, 1 kalenderjaar na inschrijfdatum.
5. De lesovereenkomst is beëindigd wanneer het praktijkexamen met een voldoende is afgesloten.
6. De lesovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden als Autorijschool Richard
Schut in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of wanneer onder
hem een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen een maand wordt opgeheven.

Artikel 7 – Proefles

De eerste rijles wordt is een vrijblijvende en gratis proefles gedurende 90 minuten bij de instructeur die de rijlessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wenst te volgen, informeert de leerling de rijschool per brief of e-mail over zijn besluit en binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Autorijschool Richard Schut gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u zich altijd wenden tot:

de Stichting Geschillencommissie Rijscholen: https://www.degeschillencommissie.nl/contact/.

Artikel 9 – Vrijwaring

9.1 De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
9.2 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij rijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Autorijschool Ricard Schut en/of medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele productie-, schrijf-, of taalfouten in deze algemene voorwaarden, met alle rechten voorbehouden.

© Autorijschool Richard Schut 2022